L-Iskandlu u l-Ġebla tat-Tħin

L-Iskandlu u l-Ġebla tat-Tħin

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena B

Tista’ ssegwi l-qari kollu bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija.

Kulħadd profeta fil-poplu tal-Mulej.
Num 11:25-29

Qari mill-Ktieb tan-Numri

F’dak iż-żmien, il-Mulej niżel fi sħaba jkellem lil Mosè, u ħa mill-ispirtu li kellu fih, u tah lis-sebgħin xiħ; u ġara li, hekk kif l-ispirtu qagħad fuqhom, bdew jipprofetizzaw, imma ma ssuktawx.

Issa fil-kamp kien baqa’ żewġt irġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad, u fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin għax, għalkemm ma marrux fit-tinda, bdew jipprofetizzaw fil-kamp.

Dlonk mar wieħed żagħżugħ jgħarraf b’dan lil Mosè, u qallu: “Eldad u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp”. U Ġożwè bin Nun, li minn ċkunitu kien qaddej ta’ Mosè, qabad u qal: “Sidi Mosè, tħallihomx aktar”. Iżda Mosè wieġbu: “Jaqaw qiegħed tgħir minħabba fija? Jalla l-poplu tal-Mulej ikun kollu profeti, u jalla l-Mulej iqiegħed fuqhom l-ispirtu tiegħu!”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Salm 18(19):8,10,12-13,14

R/.(9a): Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb.

Il-liġi tal-Mulej perfetta,
u tagħti l-ħajja;
ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,
u tgħallem lil min ma jafx. R/.

Il-biża’ tal-Mulej sinċier,
u jibqa’ għal dejjem;
il-ġudizzji tal-Mulej sewwa,
u mseddqa għalkollox. R/.

Fehemhom sewwa l-qaddej tiegħek;
ħlas tajjeb għandu min iħarishom.
In-nuqqas min jista’ jagħrfu?
Minn dak li ma nafx bih saffini. R/.

Mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek,
tħalliha qatt taħkimni.
Imbagħad inkun bla ħtija
u ħieles minn dnub kbir. R/.

Il-ġid tagħkom tħassar.
Ġak 5:1-6

Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu Appostlu

Ejjew issa, intom il-għonja, ibku u ixhru fuq l-għawġ li ġej fuqkom! Ġidkom tħassar, ħwejjiġkom kilithomlkom il-kamla. Id-deheb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadid, u s-sadid tagħkom għad jixhed kontra tagħkom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Ħżintu l-ġid fl-aħħar jiem!

Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għelieqi tagħkom – ħlas li intom żammejtuhulhom bil-qerq – qiegħed jgħajjat kontra tagħkom, u l-biki ta’ dawk li ħasdu wasal f’widnejn il-Mulej tal-eżerċti.

Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu; qgħadtu tissemmnu għall-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, qtiltuh għax ma jistax jiqfilkom!

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 17:17b,a

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Missier, il-kelma tiegħek hi l-verità,
qaddishom permezz tal-verità.
R/. Hallelujah.

Min mhux kontra tagħna, huwa magħna.
Mk 9:38-43,45,47-48

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġwanni qal lil Ġesù: “Mgħallem, wieħed raġel, li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjaten f’ismek u ridna nżommuh, għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna”. Imma Ġesù qal: “La żżommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna, huwa magħna.

Min jagħtikom tazza ilma x’tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar.

U jekk idek hija għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’id waħda fil-ħajja, milli tmur b’idejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek hu għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtgħu barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’riġel wieħed fil-ħajja, milli tinxteħet b’riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’għajn waħda fis-Saltna ta’ Alla milli tinxteħet b’għajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Lectio Divina

Kemm-il darba forsi naqbdu lilna nfusna niġġudikaw b’ċertu suspett xi għemil tajjeb li jsir! Jew forsi nagħlqu qalbna jew il-bibien tal-kommunitajiet tagħna għal xi nies li f’għajnejna mhumiex tajbin biżżejjed. Id-dixxipli ta’ Ġesù llum isibu ruħhom quddiem din it-tentazzjoni, imma Ġesù malajr idawwar il-mistoqsija fuqhom u jfakkarhom fir-responsabbiltà li għandhom biex iressqu n-nies lejn Alla.

U, biex jkompli jfehimna din ir-responsabbiltà, illum Ġesù jirreferi għal żewġ tipi ta’ ġebel. L-ewwel tip ta’ ġebla hija dik li fil-verżjoni Griega tal-Bibbja nsibuha bħala skandalon. Din il-kelma hija assoċjata mal-ġebla li kienet titpoġġa quddiem bniedem għami biex jitfixkel fiha (ara Lev 19, 14). B’hekk il-kelma bdiet tintuża wkoll għal meta twaqqa’ lil xi ħadd fid-dnub, jew aħjar kif ngħidu bil-Malti tagħti skandlu. Permezz ta’ din il-kelma, f’dan il-passaġġ Ġesù qed iwissina biex ma nkunux ta’ skandlu b’dak li ngħidu jew nagħmlu. U dan mhux biss lit-tfal imma anke lil min hu għami fil-fidi.

It-tieni ġebla li tissemma’ hija il-ġebla tat-tħin. Kull minn xi darba żar xi mitħna antika jaf kemm hi kbira il-ġebla tat-tħin. Ġesù jinstema’ naqra aħrax u esaġerat meta jitkellem fuq kif ikun aħjar li norbtu ġebla tat-tħin m’għonqna u nintefgħu il-baħar. Imma b’din l-immaġini Ġesù qed ipoġġi quddiemna l-kobor tar-responsabbiltà li għandna biex irressqu lin-nies lejh u mhux inbegħduhom ’il bogħod minnu.

Jekk għandna npoġġu l-ġebel fit-triq ta’ xi ħadd, inpoġġuhom biex niggwidawh lejn Ġesù jew biex ipoġġi riġlejh fis-sod fuqhom bħala tarġiet lejn l-imħabba ta’ Alla u mhux biex infixkluh.

Talba

Mulej, aħfirli ta’ meta forsi kont ġebla li waqqgħet lil ħaddieħor u biegħdet lil ħaddieħor minnek.

Agħmel li nkun ġebla li tgħin biex tinbena l-fidi ta’ ħaddieħor fik.

Nirringrazzjak ta’ dawk kollha li għenuni nibni l-fidi tiegħi fik billi wittewli t-triq u fetħuli l-bibien ta’ qalbhom u tal-kommunitajiet tagħhom anke jekk jiena forsi ma kienx jixraqli.

Grazzi, Mulej.

The post L-Iskandlu u l-Ġebla tat-Tħin appeared first on Behold.

close

Żomm ruħek aġġornat/a 👋
Ingħaqad mal-mailing list tal-Parroċċa

Aħna nieħdu ħsieb id-dettalji tiegħek u nimxu mar-regoli kollha tal-GDPR. Aqra l-privacy policy tagħna.

Ikkummenta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.