Ishru biex tkunu lesti

Ishru biex tkunu lesti

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

Kolletta

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int ridt iġġedded kollox f’Ibnek il-għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu; fit-tjieba tiegħek, agħtina li l-ħlejjaq kollha, meħlusa mill-jasar tad-dnub, jaqdu O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

Il-Mulej jiġma’ l-ġnus kollha fis-sliem tas-saltna ta’ dejjem.
Iż 2:1-5

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Il-kelma li ġiet f’dehra lil Iżaija bin Amos,
dwar Ġuda u Ġerusalemm.
Għad jiġri fl-aħħar jiem
li l-għolja tad-dar tal-Mulej
togħla ’l fuq mill-qċaċet tal-muntanji,
u tintrefa’ ’l fuq mill-għoljiet,
lejha għad jiġru l-ġnus kollha.
Kotra ta’ popli għad jiġu u jgħidu:
“Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej,
lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb,
biex jgħallimna triqatu,
u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu”.
Għax minn Sijon joħroġ it-tagħlim,
u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.
Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus,
u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli;
u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet,
u l-lanez tagħhom fi mnieġel.
Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla kontra ġens ieħor,
u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed.
Ejja, dar Ġakobb,
ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej!

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 121(122):1-2,4-5,6-7,8-9

R/.(ara 1): Immorru ferħana f’dar il-Mulej!

Fraħt meta qaluli:
“Sejrin f’dar il-Mulej!”.
Diġà qegħdin riġlejna
fi bwiebek, Ġerusalemm! R/.

Lejha t-tribujiet jitilgħu,
it-tribujiet tal-Mulej,
biex, skont il-liġi ta’ Iżrael,
ifaħħru isem il-Mulej.
Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq,
it-tronijiet tad-dar ta’ David. R/.

Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm:
ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk!
Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek,
u l-ġid fil-palazzi tiegħek! R/.

Minħabba ħuti u ħbiebi,
ħallini ngħidlek: “Is-sliem għalik!”.
Minħabba f’dar il-Mulej, Alla tagħna,
nixtieq illi jkollok il-ġid. R/.

Is-salvazzjoni tagħna fil-qrib.
Rum 13:11-14a

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, waslet is-siegħa li intom tqumu min-ngħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda, u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixraq, bħal f’binhar; mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żìna u t-tbahrid, mhux bil-ġlied u l-għira. Imma ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Salm 84(85):8

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek,
u s-salvazzjoni tiegħek agħtina.
R. Hallelujah.

Ishru biex tkunu lesti.
Mt 24:37-44

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Bħal fi żmien Noè, hekk tkun il-miġja ta’ Bin il-bniedem. Għax kif fiż-żmien ta’ qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, u b’xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġarr lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta’ Bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa: wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla; żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien: waħda tittieħed u l-oħra titħalla.

Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom. Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf f’liema sahra tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jishar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta’ daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Riflessjoni

Meta taqra l-Ewwel Qari u l-Evanġelju tal-lum, l-Ewwel Ħadd tal-Avvent u tas-Sena Liturġika tal-Knisja, tidħol fid-dubju jekk aħniex nitkellmu dwar l-istess realtà: Minn banda, Isaija fl-Ewwel Qari jħabbar ġejjieni kollu tama, fejn ix-xwabel jinbidlu f’sikek tal-moħriet, bħal donnu l-epilogu tal-musical Les Miserables, meta l-miżerabbli kollha, hi x’inhi l-miżerja tagħhom, ikantaw flimkien b’vuċi waħda:

We will walk behind the ploughshare
We will put away the sword
The chain will be broken
And all men will have their reward

… kważi kważi l-ħolma idillika li, minkejja kollox, xorta tibqa’ tafda fit-tjubija tal-umanità u tal-ħolqien għax ma titlifx il-fiduċja tagħha fit-tjubija tal-Ħallieq u tas-Saltna tiegħu.

Mill-banda l-oħra, fl-Evanġelju, it-tonn ta’ Ġesù hu iktar serju u gravi għax ifakkar li t-tranżizzjoni, il-passaġġ, minn dan il-wied tad-dmugħ għall-ġnien tal-Mulej mhijiex ħaġa sempliċi u awtomatika imma jeħtieġ li nkunu ppreparati: mhux fis-sens ta’ testmenti magħluqa u bagalji lesti, imma fis-sens ta’ taqbida li titħabat biex ma tħallix id-dilluvju tal-kurrenti tad-dinja li qegħdin ngħixu fiha jġorruna magħhom u jgħarrquna, fejn il-prioritajiet tal-ħajja ta’ kuljum jieħdu post il-prijoritajiet tal-ħajja sħiħa, fejn ninvestu f’dak li jħalli biss qliegħ għal żmien qasir flok investiment f’dak li jibqa’, fejn ir-relazzjonijiet tagħna flok jiftħuna iktar għal xulxin b’ġenwinità jkunu biss possessivi u manipulattivi.

Il-passaġġ minn dawn iż-żewġ trufijiet, li t-tnejn huma reali u importanti, insibuh fit-Tieni Qari meta, fl-ittra tiegħu lir-Rumani, San Pawl jikteb: “waslet is-siegħa li intom tqumu min-ngħas,” u, iktar ’il quddiem, jistqarr is-sigriet tal-ħajja nisranija li skopra hu u li jagħmel id-differenza kollha, “ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu.” Forsi xi ftit differenti min-nota lirika li tagħlaq biha Les Miserables, is-Saltna ta’ Alla, kemm hawn fuq l-art u kif ukoll fis-sema, m’għandhiex standarti jekk mhux is-salib, m’hemmx bnadar jew uniformijiet, imma hemm libsa li lkoll nirċievu u jeħtieġ nilbsuha. Nilbsuha biex l-għera tagħna, id-dgħufija umana tagħna limitata kif inhi, ma tibqax ta’ għajb, ta’ mistħija, imma tikseb mill-ġdid id-dinjità tagħha li kellha fil-bidu tal-ħolqien għax tinħeles mill-mod ħażin ta’ kif inħarsu u nużaw il-ġisem tagħna u ta’ ħaddieħor; tinħeles mill-ktajjen tal-jasar, hu x’inhu; tinħeles mill-ispirtu ta’ dominanza u ħakma, kemm ta’ ħaddieħor fuqna u kif ukoll tagħna fuq ħaddieħor, anke jekk biss b’modi sottili imma iktar u iktar insidjużi.

Fuq kollox, hija l-libsa li tagħmilna lkoll nixbhu lil Kristu bil-mod uniku tagħna, u l-isfida kontinwa tal-ħajja nisranija hija din: F’ċirkostanzi dejjem jinbidlu, bil-persuna u l-personalità tiegħi li dejjem jinbidlu kemm biż-żmien u kif ukoll bl-esperjenzi li l-ħajja tgħaddina minnhom, ħżiena u tajbin, kif jien se nsir iżjed nixbah lil Ġesù u ngħin lil ta’ madwari jsiru iktar jixbhu lil Ġesù? Kif se naħdem biex il-Knisja u s-soċjetà ikunu iktar jixbhu l-ideal tal-Evanġelju, li mhuwiex manifest politiku imma hu viżjoni differenti ta’ kif inħarsu lejn l-istess realtajiet u mmexxuhom ’il quddiem?

Talba

Mulej Ġesù​, aħna u nibdew sena liturġika oħra li, bħalma s-sena tkejjel iż-żmien li tieħu l-pjaneta tagħna biex iddur max-xemx, hekk ukoll din tagħna hija sena li tkejjel id-dawran tagħna bħala Knisja, bħala poplu, madwarek ix-Xemx tal-ġustizzja, iftħilna qalbna biex nilqgħu l-istedina u nqumu min-ngħas, mit-telqa li xi kultant taħkimna, sabiex inġeddu fina l-impenn tal-magħmudija li nilbsu lilek fil-faċċati differenti tiegħek li se niltaqgħu magħhom Ħadd wara Ħadd fil-Liturġija.

Ammen

The post Ishru biex tkunu lesti appeared first on Behold.

close

Żomm ruħek aġġornat/a 👋
Ingħaqad mal-mailing list tal-Parroċċa

Aħna nieħdu ħsieb id-dettalji tiegħek u nimxu mar-regoli kollha tal-GDPR. Aqra l-privacy policy tagħna.

Ikkummenta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.