Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom

Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom

It-Tlieta u Tletin  Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ

Kolletta

Nitolbuk, Mulej, Alla tagħna, agħtina li dejjem inġarrbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax l-hena sħiħ u bla tmiem jinsab filli dejjem naqdu lilek, li minnek jiġina kull ġid. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

Għalikom titla’ x-xemx tal-ġustizzja.
Mal 3:19-20a

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Malakija

Ara, jiġi l-Jum, jaqbad qisu forn, u l-kburin kollha u dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben, u l-jum li ġej għad jaħraqhom, jgħid il-Mulej tal-eżerċti: hekk li ma jħallilhom la għerq u lanqas fergħa. Imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla’ x-xemx tal-ġustizzja, bis-salvazzjoni fuq ġwenħajha.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 97(98):5-6,7-8,9a,9bċ

R/.(ara 9): Il-Mulej jagħmel ħaqq mill-popli.

Għannu lill-Mulej biċ-ċetra,
biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana,
bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti;
għajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan! R/.

Ħa jriegħed il-baħar u kulma fih,
id-dinja u kulma jgħammar fiha.
Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom,
u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej. R/.

Għax il-Mulej ġej
biex jagħmel ħaqq mill-art;
hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,
u mill-popli bis-sewwa. R/.

Jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu jiekol.
2 Tess 3:7-12

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonikin

Ħuti, intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tgħażżinniex meta konna fostkom; il-ħobż li kilna, ħadd ma tahulna b’xejn; imma lejl u nhar ħdimna u tħabatna u batejna biex ma nkunu ta’ piż għal ħadd minnkom. Imxejna hekk mhux għax ma għandniex dritt li żżommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom aħna ordnajnielkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu jiekol. Issa aħna smajna li hemm xi wħud fostkom li qegħdin jitgħażżnu; mhumiex jaħdmu, imma qed jinħlew fix-xejn. Lil dawn in-nies nordnawlhom u nwissuhom, f’isem il-Mulej Ġesù Kristu, biex jaħdmu sewwa u għajxienhom jaqilgħuh.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Lq 21:28

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Qawwu qalbkom u erfgħu raskom,
għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.
R. Hallelujah.

Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom.
Lq 21:5-19

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom: “Kulma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx”. U huma staqsewh u qalulu: “Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? U x’se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu?”. Qalilhom: “Araw li ma titqarrqux. Għax għad jiġu ħafna f’ismi u jgħidu: ‘Jien hu’, u: ‘Iż-żmien wasal’. Tmorrux warajhom! Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux, għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnufih”.

Imbagħad qalilhom: “Għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, l-art titheżżeż bil-kbir, f’ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u mard li jittieħed, u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża’ u sinjali tal-għaġeb. Imma qabel dan kollu jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih.

U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom u ħutkom u qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom, u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi. Imma xagħra waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom!”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Riflessjoni

L-Ewwel Qari u, iktar u iktar, l-Evanġelju jużaw ħafna xbihat u metafori li jappartjenu lil-letteratura apokalittika, jiġifieri dak l-istil ta’ kitba li permezz ta’ ħafna dehriet Alla juri verità dwaru nnifsu u dwar l-iskop tal-ħajja tal-bniedem. U, għalhekk, naħseb inkunu korretti jekk ngħidu li dan l-Evanġelju proprjament ma jitkellimx dwar l-aħħar tad-dinja imma jitkellem dwar l-istorja tal-umanità u l-istorja tan-nisrani bħala parti minn din l-umanità li xi minn daqqiet twarrbu, tagħtih ’il ġenb, jew saħansitra tipprova ssikktu u toqtlu.

Fil-fatt, f’dan id-diskors, Kristu qed iħares lejn l-istorja tal-umanità, li minnha hu wkoll sar parti meta sar wieħed minna, u qed iħares lejha minn perspettiva kemmxejn negattiva, jew aħjar realista. Jekk tiftaħ ħames minuti l-aħbarijiet jew taqra n-news feeds fuq Facebook malajr tista’ taħseb li t-tmiem veru wasal. Imma Kristu huwa ċar: “Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnufih.”

Fi kliem ieħor, jekk naħsbu li se neħilsuha malajr għax it-tmiem kważi wasal, jista’ jkun li fadlilna ħafna x’naqdfu qabel tasal l-aħħar tad-dinja. U din kienet rimarka importanti fuq fomm Ġesù meta wieħed iqis il-kuntest storiku li fih inkitbet għax l-insara kienu qed jistennew li t-tieni miġja ta’ Kristu se sseħħ malajr, hekk li kien hemm min kien qed jitgħażżen, kif iwissi San Pawl fit-Tieni Ittra lit-Tessalonikin fit-Tieni Qari.

Allura, aħna u noqorbu lejn tmiem is-sena liturġika l-Ħadd li ġej, x’inhi l-kelma li qed jgħidilna Ġesù llum? X’inhi t-tbeżbiża li jrid jagħtina?

L-ewwel nett, fl-Ewwel Qari għandna kuntrast bejn in-nar għall-ħżiena u tlugħ ix-xemx għall-ġusti, qisu bħal donnu l-istess Xemx tal-ġustizzja—jiġifieri Kristu—se tisreġ fuq kulħadd imma lil dawk li ħajjithom kienet magħmula mit-tiben tal-frugħa u l-ħażen jinħarqu, filwaqt li dawk li jsejħu lil Alla l-laqgħa ma’ Kristu se ssaffihom biex ikunu jistgħu jħarsu lejn u jithennew għal dejjem. U allura hi meħtieġa għażla dwar jekk hux se nintilfu fuq it-tiben jew hux se nserrħu fuq il-blata soda li hu Kristu.

Fl-Evanġelju mbagħad Ġesù jwissina li l-ħajja nisranija mhijiex komda imma hija taqbida li spiss, sakemm għadna fuq din l-art, fiha se nidhru tellifin, minn taħt, miċħudin saħansitra minn dawk qrib tagħna minħabba fl-għażla li nimxu skont il-valuri tal-Evanġelju. Imma jeħtieġ li x-xhieda tkun tassew xhieda għalih, u mhux għal xi ideal kważi politiku tal-ħajja nisranija jew tal-Knisja. U dan illum qegħdin inġarrbuh sewwa meta bħal donna nsibu ruħna bla protezzjoni tal-veritajiet stabbli tal-fidi jew iżolati waħedna għax is-sosten li l-membri tal-komunità jagħtu lil xulxin tilef il-qawwa tiegħu.

F’dan il-kuntest, tajjeb inżommu quddiem il-menti tagħna li l-Mulej iħawwilna fil-konkretezza tal-lum, tal-issa b’dak kollu li l-issa fih, mhux biex inħabbru t-tmiem u niżirgħu l-biża’ u noffru l-frott tal-qtigħ il-qalb, imma jħawwillna hawn, issa, bid-diffikultajiet u l-opportunitajiet kollha ta’ dan żmienna, sabiex nagħtu xhieda għalih: xhieda li tqanqal il-qlub; xhieda li fiha, ukoll jekk nidhru dgħajfin, imma fl-istess ħin jidher ċar li fina għandna tama qawwija, fidi soda, hekk li titnissel f’ħutna x-xewqa li huma wkoll iduquha din l-imħabba infinità u li tibqa’ għal dejjem, ma tintemm qatt.

Talba

Mulej, hekk kif inkun imdawwar b’ħuti waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, fakkarni li aħna tassew aħwa fi Kristu u qegħdin naqdfu qalb l-istess mewġ fil-ħajjiet differenti tagħna. Agħtini l-grazzja li nilqa’ dik it-tbatija li ġġib magħha l-għażla tiegħek f’ħajti. Agħtini qalb miftuħa għad-don tal-Ispirtu Qaddis biex ikun hu li fid-dgħufija tiegħi jagħti x-xhieda.

Ammen

The post Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom appeared first on Behold.

close

Żomm ruħek aġġornat/a 👋
Ingħaqad mal-mailing list tal-Parroċċa

Aħna nieħdu ħsieb id-dettalji tiegħek u nimxu mar-regoli kollha tal-GDPR. Aqra l-privacy policy tagħna.

Ikkummenta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.