Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet

Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet

It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena A

Kolletta

O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma’ Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu mal-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

Jiġġudika l-imsejknin skond il-ġustizzja.
Iż 11:1-10

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse,
għad tinbet rimja minn għeruqu:
fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej,
l-ispirtu tal-għerf u d-dehen,
l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa,
l-ispirtu tal-għerf u l-biża’ tal-Mulej,
u l-għaxqa tiegħu fil-biża’ tal-Mulej.
Ma jiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn,
u ma jagħtix sentenza skond ma jisma’,
iżda jiġġudika l-imsejknin skond il-ġustizzja,
u jagħti sentenza skond is-sewwa lill-fqajrin tal-art.
Isawwat il-kiefra bix-xettru ta’ fommu,
u b’nifs xufftejh joqtol lill-ħażin.
Il-ħżiem ta’ ġenbejh tkun il-ġustizzja,
u l-fedeltà l-ħżiem ta’ qaddu.
Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf,
il-leopard mal-gidi,
u jirgħu flimkien l-għoġol u ferħ l-iljun,
daqsxejn ta’ tfajjel isuqhom.
Il-baqra u l-ors jirgħu flimkien,
u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu.
L-iljun bħall-gendus jiekol it-tiben.
It-tarbija tal-ħalib titliegħeb fil-ħofra tas-serp;
u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifgħa.
Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara
fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi,
għax mimlija hi l-art bl-għarfien tal-Mulej
bħalma l-baħar hu miksi bl-ilmijiet.
Imbagħad jiġri f’dak il-jum
li l-għerq ta’ Ġesse jieqaf
bħala sinjal għall-popli.
Lilu jfittxu l-ġnus,
u l-għamara tiegħu tkun imsebbħa.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 71(72):1,7-8,12-13,17

R/. (7): Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja.

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,
il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,
biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,
u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. R/.

Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja,
u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.
Isaltan minn baħar sa baħar,
u mix-xmara sa truf l-art. R/.

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu,
u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu.
Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar;
il-ħajja tal-fqajrin isalva. R/.

Ismu jibqa’ jissemma għal dejjem;
idum ismu sakemm iddum ix-xemx!
Bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art;
il-popli kollha jsejħulu hieni. R/.

Kristu jsalva l-bnedmin kollha.
Rum 15:4-9

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, kulma nkiteb fl-Iskrittura fl-imgħoddi nkiteb għat-tagħlim tagħna, biex bis-sabar u bil-faraġ li tagħtina l-Iskrittura aħna jkollna t-tama. Alla, li minnu ġej kull sabar u faraġ, jagħtikom il-grazzja li tkunu fehma waħda bejnietkom skond Kristu Ġesù, biex b’fomm wieħed u b’qalb waħda tfaħħru lil Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu. Għalhekk ilqgħu lil xulxin bħalma Kristu wkoll laqa’ lilkom, għall-glorja ta’ Alla. Jiena ngħidilkom li Kristu sar qaddej tal-Lhud ċirkonċiżi minħabba l-fedeltà ta’ Alla, biex iseħħu l-wegħdiet li għamel lill-Patrijarki, u biex il-pagani wkoll ifaħħru lil Alla minħabba l-ħniena tiegħu, bħalma hu miktub: “Għalhekk jiena nfaħħrek fost il-ġnus u ngħanni tifħir ismek”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Lq 3:4,6

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Ħejju t-triq tal-Mulej,
iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.
Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’Alla
R. Hallelujah.

Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.
Mt 3:1-12

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dawk il-jiem, deher Ġwanni l-Battista jipprietka fid-deżert tal-Lhudija u jgħid: “Indmu, għax is-saltna tas-smewwiet waslet”. Għax għalih kien ingħad permezz tal-profeta Iżaija, meta qal: “Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.

Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu, u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Lhudija kollha u l-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, u kienu jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan huma u jistqarru dnubiethom.

Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Sadduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu, qalilhom: “Ja nisel il-lifgħat, min uriekom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja? Agħmlu mela frott xieraq tal-indiema, u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom: ‘Għandna b’missier lil Abraham’. Ngħidilkom li Alla, minn dan l-istess ġebel, jista’ jqajjem ulied lil Abraham. Il-mannara ġa tressqet ma’ għerq is-siġra; u għalhekk, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħet fin-nar.

Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma għall-indiema; imma min ġej warajja hu aqwa minni, u jien ma jistħoqqlix inġorr il-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Riflessjoni

Il-Liturġija tal-Kelma f’dan it-Tieni Ħadd tal-Avvent tippreżentalna lil Ġwanni l-Battista bil-għan li tiffoka fuq l-ministeru tiegħu li jsejjaħ lill-poplu għall-indiema sabiex ikunu mħejjija għall-miġja tal-Messija. Anke fl-Ewwel Qari, minkejja li l-viżjoni hi kemmxejn kontrastanti, xorta waħda Isaija bħal Ġwanni l-Battista jħabbar il-miġja ta’ mibgħut li se jpoġġi kollox f’postu.

L-Ewwel Qari jippreżentalna l-mibgħut ta’ Alla mimli bl-ispirtu tal-Mulej hekk li hu għal kollox trasformat minnu, hekk li l-ġudizzju tiegħu mhuwiex influwenzat mill-antipatiji u l-simpatiji li bihom nimxu aħna imma mill-verità, hekk li l-istess kelma tiegħu ssawwat lil xi wħud bit-tama li tressaqhom lejn it-triq tas-sewwa (kif anke jagħmel Ġwanni fl-Evanġelju meta jagħti ħasla lill-Fariżej li marru jitgħammdu għandu), imma l-istess kelma tiegħu tgħolli lill-fqajrin u tagħtihom dinjità.

Ġwanni fl-Evanġelju isejjaħ għall-indiema bi tħejjija għall-magħmudija li sseħħ bl-Ispirtu s-Santu u bin-nar, li hija l-istess grazzja li biha se jkun mimli l-mibgħut ta’ Alla fil-Profeta Isaija—kif forsi stajtu tinnutaw, issemmew dawk li nirreferu għalihom bħala d-doni tal-Ispirtu s-Santu li jaslu għandna fis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof li jerġa’ jġedded fina l-grazzja tal-magħmudija, imma din id-darba biex inkunu xhieda ta’ dak li qiegħed jibgħatna. Isaija jmur ukoll pass lil hinn u jfisser permezz ta’ xbihat assurdi kif se tkun is-saltna l-ġdida ta’ dan il-mibgħut ta’ Alla, bil-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, u l-leopard mal-gidi.

Niftakar, kien hemm soċju tal-MUSEUM li, biex jinki lil soċju ieħor ftit iktar skrupluż, kien jgħidlu li Isaija kien fis-sakra meta kiteb dal-kliem. Kienet ċajta, imma forsi wkoll ċajta vera għax għandna ħabta kif niskru u nedhew b’miljun oġġett li permezz tiegħu nippruvaw naljenaw ruħna ħalli ninsew—ninsew il-problemi tagħna, il-problemi tax-xogħol u tal-familja, il-problemi tad-dinja—hekk li bħal donnu ningħalqu f’bozza sabiex kemm jista’ jkun ma jaffetwana xejn, bħal meta wieħed jisker u jitlef il-kuntatt mar-realtà hekk li kważi kważi jidħol f’realtà oħra. Min ġieli siker, forsi jista’ jifhimni aħjar!

Imma l-Kelma ta’ Alla llum turina li s-soluzzjoni mhijiex is-sokor jew affarijiet oħra li nużawhom bħala morfina biex immewtu l-uġiegħ flok nikkonfrontawh u nħalluh jintmiss mill-grazzja ta’ Alla, jew dawk l-affarijiet li nħalluhom jillupjawna biex inessuna dak li proprju hemm bżonn niftakru iktar dwaru għax hemmhekk l-iktar li neħtiġuha l-indiema u l-maħfra ta’ Alla. Is-soluzzjoni hija li nħallu z-zokk niexef tar-ruħ tagħna jerġa’ jieħu l-ħajja u minnu tinbet rimja, kif ifisser Isaija, u li Ġwanni jwissi li hemm il-qtugħ lest jekk dan ma jseħħx: li l-mibgħut, il-Messija, se jiġi jfittex il-frott ta’ din ir-rimja biex jaħsdu sabiex jimla l-imħażen bil-qamħ—jibni s-Saltna tiegħu ukoll bl-isforzi ċkejkna tagħna li nagħmlu kuljum, jum iktar mill-ġurnata ta’ qabel, jekk jista’ jkun, u, jekk le, ma jimpurtax, erġa’ pprova.

Il-viżjoni tad-dinja ta’ Isaija hija wisq tal-ħolm biex narawha vera, u l-viżjoni ta’ Ġwanni hi wisq ħarxa hekk li faċli narmuha mill-ewwel għax mhijiex politikament korretta. Allura kif se nibqgħu? Fejn se mmorru? Fejn se nsibu kenn u qawwa?

Fit-Tieni Qari, San Pawl lir-Rumani jiktbilhom: “bis-sabar u bil-faraġ li tagħtina l-Iskrittura, aħna jkollna t-tama.” Dan il-kliem irid jagħmilna konxji dwar is-serjetà ta’ dak li qed nitkellmu dwaru fejn tidħol il-ħajja Nisranija—u diġà qed jidher ċar li fi żminijietna stess se jkollna nieqfu sod għal dak li nemmnu fih—imma huwa wkoll kliem li jfarraġna, li jrawwimna fis-sabar għax jeħtieġ nistennew u nistinkaw sakemm il-ġustizzja vera sseħħ, u fit-tama li ma naqtgħux qalbna li l-hena mwiegħed se jasal xi darba, ukoll jekk għalissa se jkollna nissikkaw ruħna jew se nsibu ruħna f’battalji ħorox.

Talba

Mulej, onqox f’qalbi l-kelma “Tama” sabiex bħalek noħlom u nemmen li l-impossibbli jistgħu jsiru realtà jekk, sa fejn hu fil-limitu tagħna nħabirku ħalli niffurmaw dinja aħjar, fejn m’hemmx iktar vittmi u assassini, fejn m’hemmx iktar ħallelin u dawk li jiġu misruqa, fejn m’hemmx iktar biża’—sew biża’ mill-ħżiena u sew biża’ mill-id setgħana tiegħek. Ħa tkun it-tama tagħna stess ir-rimja li permezz tagħha inti jiftaħ it-triq għal ħajja ġdida u mġedda li twassal għas-Saltna tiegħek.

Ammen

The post Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet appeared first on Behold.

close

Żomm ruħek aġġornat/a 👋
Ingħaqad mal-mailing list tal-Parroċċa

Aħna nieħdu ħsieb id-dettalji tiegħek u nimxu mar-regoli kollha tal-GDPR. Aqra l-privacy policy tagħna.

Ikkummenta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.