Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu

Kolletta

O Alla, int f’dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-Passjoni tiegħek; agħtina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek hekk li nħossu fina bla heda dak li rebbħitilna l-fidwa tiegħek, Int li int Alla, u tgħix u ssaltan ma’ Alla l-Missier flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

Temgħek il-manna li la int u lanqas missirijietek ma kontu tafu biha.
Dewt 8:2-3,14b-16a

Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju
F’dak iż-żmien, Mosè kellem lill-poplu u qal: “Ftakar fil-mixja kollha li mexxiek il-Mulej, Alla tiegħek, matul dawn l-erbgħin sena fid-deżert, biex iċekknek u jġarrbek, ħalli jkun jaf x’għandek f’qalbek, jekk tridx toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Huwa ċekknek, ried li tbati l-ġuħ, imbagħad temgħek il-manna, li la int u lanqas missirijietek ma kontu qatt tafu biha, biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b’dak kollu li joħroġ minn fomm il-Mulej, b’dan jgħix il-bniedem.

Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-Mulej, Alla tiegħek, li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-jasar. Hu li mexxiek fid-deżert kbir u jwaħħax, mimli sriep velenużi u skorpjuni, art niexfa bla ilma xejn, li ħariġlek l-ilma mill-blata taż-żnied, li temgħek il-manna fid-deżert, li missirijietek ma kienu jafu biha xejn”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 146(147):12-13,14-15,19-20

℟. (12a): Sebbaħ, Ġerusalemm, lill-Mulej.

Sebbaħ, Ġerusalemm, lill-Mulej;
faħħar lil Alla tiegħek, Sijon!
Hu jsaħħaħ l-istaneg tal-bibien tiegħek,
u jbierek ġewwa fik lil uliedek. ℟.

Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta’ artek,
u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek.
Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu;
bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. ℟.

Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb,
il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.
Ma għamel hekk ma’ ebda poplu;
lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu. ℟.

La l-ħobża hi waħda, aħna, li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed.
1 Kor 10:16-17

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin
Ħuti, il-kalċi mbierek li fuqu ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta’ Kristu? U l-ħobż li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta’ Kristu? Għax la l-ħobża hi waħda, aħna, li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed; ilkoll kemm aħna nieħdu sehem minn ħobża waħda.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Sekwenza
Is-sekwenza tista’ ma tingħadx. Tista’ wkoll tingħad fil-forma l-qasira li tibda: Dan ħobż l-Anġli, magħmul ikel.

Faħħar, Sijon, lill-Feddej,
ir-ragħaj tiegħek u l-mexxej,
bl-innijiet u bl-għana.

Ibqa’ faħħru daqskemm tista’,
għax Hu ’l fuq minn kull tifħir,
qatt ma tfaħħru kemm jistħoqqlu.

Għat-tifħir ħaġa tal-għaġeb,
il-ħobż ħaj li jagħti l-ħajja,
hawn quddiemna f’dan il-jum.

Dak il-ħobż li fuq il-mejda,
lill-Appostli fl-Ikla mqaddsa
kien ingħata biex jikluh.

Ikun sħiħ it-tifħir tiegħek,
b’qalb ferrieħa, b’leħen għoli,
ikun jixraq ferħ ir-ruħ.

Għax dal-jum ta’ festa kbira,
ta’ dik l-ikla hu t-tifkira,
meta saret l-ewwel darba.

F’dina l-ikla s-Sultan tagħna,
l-Għid il-ġdid tal-liġi l-ġdida,
temm għalkollox l-Għid qadim.

Il-qadim twarrab mill-ġdid,
dak li hu ġie flok ix-xbieha,
id-dawl biegħed dlam il-lejl.

Dak li twettaq fl-Aħħar Ċena,
Kristu ried jibqa’ jiġġedded,
biex ikun tifkira tiegħu.

Imgħallmin b’tagħlim imqaddes,
nibdlu l-ħobż u l-inbid tagħna
b’sagrifiċċju għas-saħħa tagħna.

Twemmin ġdid lilna l-Insara,
li dal-ħobż jinbidel f’Ġisem,
u l-inbid jinbidel f’Demm.

Dak li ma tarax jew tifhem,
it-twemmin isaħħu u jwettqu,
fuq kull ordni tan-natura.

Taħt xbihat fejn aħna nilmħu
mhux il-ħajja, imma sinjali,
jinħbew ħwejjeġ hekk għeżież.

Ikel Ġismu, xorb hu Demmu;
iżda Kristu sħiħ hemm moħbi
taħt kull waħda mix-xbihat.

Sħiħ jittiekel Kristu kollu,
bla jitkisser, bla jitfarrak,
bla jinqasam minn min jieħdu.

Jieklu elf u jiekol wieħed,
kemm ħa dan, hekk jieħdu huma,
bla jintemm meta jittiekel.

Jieklu t-tajba, jieklu l-ħżiena;
imma ’l dawk iġib il-ħajja,
lil dawn jixħet fit-telfien.

Mewt għall-ħżiena, ħajja għat-tajba
ara kif jinbidel fihom,
għalkemm jieħdu l-istess ikel.

Meta l-Ostja tkun maqsuma,
la tibżax, imm’inti ftakar,
taħt ix-xbieha ta’ kull farka
hemm jinsab daqs fl-Ostja sħiħa.

Ebda ksur ma jsir fi Kristu;
biss ix-xbieha tkun miksura:
u b’dal-ksur xejn ma jitnaqqas
f’Dak li hu taħt din ix-xbieha.

* * *

Dan ħobż l-anġli, magħmul ikel
għall-bnedmin fit-triq tal-ħajja,
ikel bnin għall-ulied kollha,
li m’għandux fix-xejn jintrema.

Bi xbihat kien ilu mħabbar,
f’dik l-offerta ta’ Iżakk,
fil-ħaruf li nqatel fl-Għid,
u fil-manna tad-deżert.

Int ragħaj tajjeb, ħobż tassew,
Ġesù tagħna, ħenn għalina;
Int itmagħna u ħarisna:
Inti lilna l-ġid urina
fl-art imbierka tal-ħajjin.

Int li taf u tista’ kollox,
li titmagħna hawn f’dil-ħajja,
hemm agħmilna lkoll imsieħba,
f’għaqda waħda lkoll werrieta
mal-qtajjiet tal-qaddisin.

Amen. Hallelujah.

Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.

Quantum potes, tantum aude:
quia maior omni laude,
nec laudare sufficis.

Laudis thema specialis,
panis vivus et vitalis
hodie proponitur.
Quem in sacrae mensa cenae,
turbae fratrum duodenae
datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decora
mentis iubilatio.

Dies enim sollemnis agitur,
in qua mensae prima recolitur
huius institutio.

In hac mensa novi Regis,
novum Pascha, novae legis,
phase vetus terminat.

Vetustatem novitas,
umbram fugat veritas,

noctem lux eliminat.

Quod in cena Christus gessit,
faciendum hoc expressit
in sui memoriam.

Docti sacris institutis,
panem, vinum in salutis
consecramus hostiam.

Dogma datur christianis,
quod in carnem transit panis,
et vinum in sanguinem.

Quod non capis, quod non vides,
animosa firmat fides,
praeter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus,
signis tantum et non rebus,
latent res eximiae.

Caro cibus, sanguis potus:
manet tamen Christus totus
sub utraque specie.

A sumente non concisus,
non confractus, non divisus:
integer accipitur.

Sumit unus, sumunt mille:
quantum isti, tantum ille:
nec sumptus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali:
sorte tamen inaequali,
vitae vel interitus.

Mors est malis, vita bonis:
vide paris sumptionis
quam sit dispar exitus.

Fracto demum sacramento,
ne vacilles, sed memento
tantum esse sub fragmento,
quantum toto tegitur.

Nulla rei fit scissura:
signi tantum fit fractura,
qua nec status, nec statura
signati minuitur.

Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.

In figuris praesignatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Paschae deputatur,
datur manna patribus.

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere:
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
in terra viventium.

Tu qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hic mortales:
tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.

Amen. Alleluia.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
ara Ġw 6:51

Hallelujah. ℟. Hallelujah.

Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema, jgħid il-Mulej;
jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem.

Hallelujah. ℟. Hallelujah.

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb.
Ġw 6:51-58

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies: “Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja”. Fuq hekk il-Lhud tlewmu bejniethom, u bdew jgħidu: “Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex nikluh?”. Ġesù mela qalilhom: “Tassew, tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb.

Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema; mhuwiex bħal dak li kielu missirjietkom u mietu; min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Riflessjoni

Din hi Solennità! Festa kbira għad-dixxipli. L-Evanġelju magħżul juri ċar x’kienet l-intenzjoni tal-Mulej meta waqqaf il-Qsim tal-Ħobż (l-Ewkaristija) bħala l-ikla tad-dixxipli tiegħu.

Is-Santi Padri jitkellmu ta’ spiss fuq dan. Nikkwota wieħed biss, mill-iktar żminijiet bikrin wara l-Appostli. Dan hu San Ġustinu Marti (151 w.K.). Quddiem il-qorti li kien se tikkundannah għall-mewt, Ġustinu jagħmel din l-istqarrija qawwija dwar l-iktar ikla qaddisa tal-Insara: “Aħna nsejħu dan l-ikel Ewkaristija, u ħadd ma jista’ jieħu minnu, ħlief dawk li jemmnu li dak li ngħallmu hu veru u dawk li nħaslu bil-magħmudija għall-maħfra tad-dnubiet u biex jitwieldu mill-ġdid. U hekk dawn jgħixu kif iridhom Kristu. Għax aħna ma nirċevux dan l-ikel u x-xorb qishom kienu komuni; imma peress li Ġesù Kristu s-Salvatur tagħna ħa l-ġisem bil-Kelma ta’ Alla u kellu kemm il-ġisem u kemm id-demm għas-salvazzjoni tagħna, hekk ukoll, kif tgħallimna, l-ikel li sar Ewkaristija bit-talba Ewkaristika kif għamilha hu stess, u bil-bidla li ssir li tmantni l-ġisem u demm tagħna, hu kemm il-ġisem u kemm id-demm ta’ Ġesù li sar bniedem” (L-Ewwel Apoloġija, 66).

Mela dak li niċċelebraw waqt il-quddiesa mhux xi ritwal bla sens, xi rappreżentazzjoni jew memorja. Din hi r-realtà li Ġesù nnifsu ried meta fl-Aħħar Ċena ħatar din l-Ikla bħala l-Ikla ta’ Ġismu u ta’ Demmu.
Int u jien, għax Mgħammdin bil-ħasil mid-dnub, għax nemmnu f’dak li tgħallimna, nistgħu nieklu minn din l-Ikla li biha Ġisem Ġesù isir ġisimna u Demm Ġesù jsir demmna. Kollu bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu li ssawwab fuq l-offerti tal-ħobż u l-inbid u bis-setgħa tal-Kliem Qaddis li jlissnu s-saċerdoti ta’ Kristu.

Jien nagħraf kemm jiena mbierek b’din l-Ikla?
Nagħraf x’dinjità tani l-Missier meta għammidni bl-Ispirtu tiegħu u wellidni mill-ġdid?
Napprezza li qed insir Ġisem Ġesù meta nirċievu l-Ġisem ta’ Kristu?
Santu Wistin fit-tagħlim tiegħu dwar l-Ewkaristija jgħidilna: “Kunu dak li taraw; irċievu dak li intom” (Sermones 272).
Bit-Tqarbin aħna nsiru dak li nirċievu!

Talba
Mulej, agħmel li, permezz tal-ħobż u l-inbid imqaddsin bit-talba tal-konsagrazzjoni, nemmen li inti tassew tinsab fija u għandek il-qawwa tibdilni fik, jekk inħallik.

The post Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb appeared first on Behold.

close

Żomm ruħek aġġornat/a 👋
Ingħaqad mal-mailing list tal-Parroċċa

Aħna nieħdu ħsieb id-dettalji tiegħek u nimxu mar-regoli kollha tal-GDPR. Aqra l-privacy policy tagħna.

Ikkummenta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.