Tibżax: minn issa ’l quddiem tkun taqbad in-nies

Tibżax: minn issa ’l quddiem tkun taqbad in-nies

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta Fi tjubitek, Mulej, ħares dejjem il-familja tiegħek, u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha, għax hi ma għandhiex tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Hawn jien: ibgħat lili!Iż 6:1-2a,3-8 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Fis-sena li fiha miet is-sultan Għużżija, jien rajt lil Sidi bilqiegħda fuq tron għoli ...

Ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f’pajjiżu

Ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f’pajjiżu

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. KollettaMulej Alla tagħna, agħtina li nqimu lilek b’ruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd bi mħabba spiritwali. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Jien qegħedtek profeta fuq il-ġnus.Ġer 1:4-5,17-19 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija Fi żmien Ġosija,ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli:“Qabel ma sawwart ...

Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin

Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin

It-Tielet Ħadd Matul is-Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, mexxi l-għemil tagħna skond ir-rieda tiegħek, biex, f’isem Ibnek l-għażiż, inkattru l-għemejjel tajba tagħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Qraw mill-Ktieb tal-LiġiNeħ 8:2-4a,5-6,8-10 Qari mill-Ktieb ta’ Neħemija F’dak iż-żmien, Esdra l-qassi ...

L-ewwel wieħed fost is-sinjali

L-ewwel wieħed fost is-sinjali

It-Tieni Ħadd Matul is-Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija. L–Ewwel Qari Alla huwa l-għarus li jitgħaxxaq b’għarustu.Iż 62:1-5 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Minħabba f’Sijon ma nehdiex,minħabba f’Ġerusalemm ma niskotx,sa ma tfeġġ bħal dija l-ġustizzja tagħha,tħeġġeġ bħal torċa s-salvazzjoni tagħha.Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus,u s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha.B’isem ġdid għad isejħulek,isem li għad jagħżlu fomm il-Mulej.Għad tkun ...

Fik sibt l-għaxqa tiegħi

Fik sibt l-għaxqa tiegħi

Il-Magħmudija tal-Mulej – Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija. L–Ewwel Qari Tfiġġ il-glorja tal-Mulej, u l-bnedmin jarawha lkoll f’daqqaIż 40:1-5,9-11 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija “Farrġu, farrġu l-poplu tiegħi”, jgħid Alla tagħkom.Kellmu lil qalb Ġerusalemmu għidulha li ntemm il-jasar tagħha,tħallset ħżunitha,ħadet mingħand il-Mulej darbtejn għal dnubietha kollha”.Leħen jgħajjat:“Ħejju t-triq għall-Mulej fid-deżert,wittu għal Alla tagħna mogħdija ...

“Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud?”

“Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud?”

L-Epifanija tal-Mulej Tista’ ssegwi l-qari kollu bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija. L–Ewwel Qari Is-sebħ tal-Mulej jiddi fuqek.Is 60, 1-6 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Qum! Ħa jiddi wiċċek!Id-dawl tiegħek wasal!Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!Ara d-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswed il-popli:iżda fuqek jiddi l-Mulej, u s-sebħ tiegħu jfiġġ fuqek.Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek,u s-slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek.Għolli u dawwar għajnejk madwarek u ara:ilkoll miġbura ġejjin għandek ...

“Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud?”

“Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud?”

L-Epifanija tal-Mulej Tista’ ssegwi l-qari kollu bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija. L–Ewwel Qari Is-sebħ tal-Mulej jiddi fuqek.Is 60, 1-6 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Qum! Ħa jiddi wiċċek!Id-dawl tiegħek wasal!Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!Ara d-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswed il-popli:iżda fuqek jiddi l-Mulej, u s-sebħ tiegħu jfiġġ fuqek.Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek,u s-slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek.Għolli u dawwar għajnejk madwarek u ara:ilkoll miġbura ġejjin għandek ...

Baqgħet tgħożż f’qalbha

Baqgħet tgħożż f’qalbha

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u ĠużeppiFesta Tista’ ssegwi l-qari kollu bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija. L–Ewwel Qari Samwel mogħti lill-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajtu.1 Sam 1, 20-22.24-28 Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel F’dak iż-żmien Anna tqalet, u meta wasal żmienha wildet iben u semmietu Samwel “għaliex – kif qalet hi – tlabtu lill-Mulej”. Elkana bil-familja kollha tala’ joffri s-sagrifiċċju ta’ kull sena lill-Mulej u jtemm il-wegħda tiegħu. Imma Anna ma telgħetx, għaliex ...

Stennija, ferħ, tama

Stennija, ferħ, tama

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija. L–Ewwel Qari Minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f’Iżrael.Mik 5:1-4a Qari mill-Ktieb tal-Profeta Mikea Dan jgħid il-Mulej:“Int, Betlehem ta’ Efrata,ċkejkna fost il-familji ta’ Ġuda,minnek għad joħroġlidak li jkun prinċep f’Iżrael;hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem,sa minn dejjem ta’ dejjem.Għalhekk il-Mulej jitlaqhomsa meta teħles dik li hi fl-uġigħ tal-ħlas;imbagħad il-bqija ta’ ħutujerġ ...

Infexx fl-hena u ifraħ b’qalbek kollha

Infexx fl-hena u ifraħ b’qalbek kollha

It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija. L–Ewwel Qari Minħabba fik il-Mulej jithenna b’hena kbir.Sof 3:14-18a Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija Għajjat bil-ferħ ta’ qalbek, bint Sijon,Iżrael, samma’ leħnek!Infexx fl-hena u ifraħ b’qalbek kollha, bint Ġerusalemm!Neħħa l-Mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik,keċċa l-għedewwa tiegħek.Is-sultan t’Iżrael, il-Mulej, hu f’nofsok;ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża’.Dakinhar ...