Il-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta’ min ikunu?

Il-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta’ min ikunu?

It-Tmintax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul Kolletta Ieqaf, Mulej, mal-qaddejja tiegħek, u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok; ġedded u ħares kulma jogħġob lilek f’dawk li, b’ġieħ tagħhom, jagħrfuk bħala ħallieq u mexxej. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari X’se jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa?Qoħ 1:2; 2:21-2 Qari mill-Ktieb ta’ Qoħelet O frugħa tal-frug ...

Itolbu u jingħatalkom

Itolbu u jingħatalkom

Is-Sbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis; kattar fuqna l-ħniena tiegħek, u kun int li taħkem fuqna u tmexxina, ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li nagħrfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa’ għal dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. ​Ammen. L–Ewwel Qari La tagħdabx, Sidi, jekk nitk ...

Hi għażlet l-aħjar sehem

Hi għażlet l-aħjar sehem

Is-Sittax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek.Ġen 18:1-10a Qari mill-Ktieb tal-Ġene ...

Il-proxxmu tiegħi min hu?

Il-proxxmu tiegħi min hu?

Il-Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbiegħdu mit-triq it-tajba u b’hekk tgħinhom jerġgħu jsibuha; agħmel li kull min jistqarr li hu nisrani jbiegħed minnu kulma jtebba’ lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-Kelma hi qribek sewwa biex tagħmilha.Dewt 30 ...

Is-sliem lil din id-dar

Is-sliem lil din id-dar

L-Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarrfa billi Ibnek ċekken lilu nnifsu: imla lill-fidili tiegħek b’ferħ qaddis, u agħti hena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Se nifrex fuqha s-sliem bħal xmara.Iż 66:10-14ċ Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Ifirħu lil Ġerusalemm ...

Tmur fejn tmur, jiena niġi warajk

Tmur fejn tmur, jiena niġi warajk

It-Tlettax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta Ammen. L–Ewwel Qari Eliżew mar wara Elija.1 Slat 19, 16b. 19-21 Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten F’dak iż-żmien, il-Mulej qal lil Elija: “Lil Eliżew bin Safat, ta’ Abel-mehola, idilku profeta flokok”. Elija telaq minn hemm u sab lil Eliżew bin Safat, waqt li kien qiegħed jaħrat bi tnax-il żewġ gniedes quddiemu; u hu kien qiegħed imexxi t-tnax-il wieħed. Resaq lejh Elija, u xeħet fuqu l-mantell tiegħu. Dan ħalla l-gniedes u ...

Kulħadd kiel u xaba’

Kulħadd kiel u xaba’

Il-Ġisem u d-Demm ta’ ĠesùIt-Tieni Ħadd fuq Għid il-Ħamsin Kolletta O Alla, int f’dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-Passjoni tiegħek; agħtina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek hekk li nħossu fina bla heda dak li rebbħitilna l-fidwa tiegħek, Int li int Alla, u tgħix u ssaltan ma’ Alla l-Missier flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Ħareġ bil-ħobż u l-inbid.Ġen 14:18-20 Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi F’dak ...

Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi

Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi

Il-Ħadd tat-Trinità Qaddisa – Solennità Kolletta O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb; agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-Għerf kien jeżisti sa minn qabel ma nbdiet l-art.Prov 8 ...

L-Ispirtu s-Santu jgħallimkom kollox

L-Ispirtu s-Santu jgħallimkom kollox

Għid il-Ħamsin – Solennità Kolletta O Alla, bil-misteru tal-festa tal-lum inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek, f’kull ġens u poplu: sawwab id-doni tal-Ispirtu s-Santu fuq id-dinja kollha, minn tarf għall-ieħor, u agħmel li issa wkoll iseħħ, fil-qalb ta’ kull min jemmen, dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-Bxara t-tajba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwe ...

Huwa u jberikhom, kien meħud fis-sema

Huwa u jberikhom, kien meħud fis-sema

Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Sena Ċ Kolletta O Alla li tista’ kollox, agħmel li b’ferħ qaddis irroddulek ħajr, għax Kristu Ibnek, bit-tlugħ tiegħu fis-sema, imexxina bla heda ’​l quddiem fit-triq tagħna lejk, u jimliena bit-tama li aħna, il-ġisem tiegħu, għad naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħal hu, ir-Ras tagħna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.Amen L–Ewwel Qari Kien meħud ’il fuq waqt ...