Baqa’ mistagħġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom

Baqa’ mistagħġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena B

O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarrfa billi Ibnek ċekken lilu nnifsu: imla lill-fidili tiegħek b’ferħ qaddis, u agħti hena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Nies ta’ ras iebsa huma: ħa jkunu jafu li hemm profeta ġo nofshom.
Eżek 2:2-5

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel

F’dak iż-żmien, daħal fija l-ispirtu u waqqafni fuq riġlejja; u smajt x’kien qiegħed jgħidli. Qalli: “O bniedem, qiegħed nibagħtek għand ulied Iżrael, ġens ta’ nies rashom iebsa, li rvellaw kontra tiegħi; dinbu kontra tiegħi, huma u missirijiethom sal-lum stess. Huma nies wiċċhom sfiq u qalbhom iebsa. Se nibagħtek għandhom, biex tgħidilhom: ‘Dan jgħid Sidi l-Mulej’. Jisimgħu u ma jisimgħux – nies ta’ ras iebsa huma – ħa jkunu jafu li hemm profeta f’nofshom”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 122(123):1-2a,2bċd,3-4

R/. (2ċd): Għajnejna lejn il-Mulej, sa ma jkollu ħniena minna.

Lejk nerfa’ għajnejja,
int li tgħammar fis-smewwiet.
Ara, bħal għajnejn il-qaddejja
lejn id sidhom; hekk għajnejna lejn il-Mulej. R/.

Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha;
hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna,
sa ma jkollu ħniena minna. R/.

Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina,
għax mitmugħa sax-xaba’ bit-tagħjir.
Imxebbgħa għall-aħħar ruħna
biż-żebliħ tal-għonja, bit-tagħjir tal-kburin. R/.

Niftaħar b’dak li hu dgħajjef fija, biex tistrieħ fuqi l-qawwa ta’ Kristu.
2 Kor 12:7-10

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, biex ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet, tqegħditli xewka f’ġismi, messaġġiera tax-Xitan, biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx.

Fuq hekk tliet darbiet tlabt il-Mulej biex hi titbiegħed minni. Iżda hu weġibni: “Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi; għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef”.

Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbulizzi tiegħi biex il-qawwa ta’ Kristu tgħammar fija. Mela bil-qalb kollha nitgħaxxaq bid-debbulizzi tiegħi, bit-tagħjir, bl-għaks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu; għax meta nkun dgħajjef, inkun qawwi.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Lq 4:18

Hallelujah. R/. Hallelujah.
L-Ispirtu tal-Mulej fuqi,
bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin.
R/. Hallelujah.

Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu.
Mk 6:1-6

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien Ġesù mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-Sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga, u l-ħafna li semgħuh bdew jistagħġbu u jgħidu: “Mnejn kisbu dan kollu? U x’inhu dan l-għerf li ngħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-għeġubijiet kbar b’idejh? Dan mhuwiex il-mastrudaxxa bin Marija u ħu Ġakbu u Ġożè u Ġuda u Xmun? U ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna?”. U huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih.

Qalilhom Ġesù: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu u fost qrabatu u f’daru stess”. U hemmhekk ma sata’ jagħmel ebda miraklu, ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom; u baqa’ mistagħġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom. U mar idur l-irħula ta’ dawk l-inħawi jgħallem.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Riflessjoni

Il-liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd hija ddominata mill-konfrontazzjoni tal-profeta u l-poplu. Fl-Ewwel Qari—li jservi ta’ sfond għal dan ir-rakkont—Alla lill-Profeta Eżekjel (2, 2-5), malli jsejjaħlu, mill-ewwel jurih li l-messaġġ li kien ser iwassal ma kienx ser jiġi milqugħ għax qalb il-poplu kienet magħluqa għal dak li Alla ried jgħidilhom.

Ix-xena fl-Evanġelju tiftaħ b’mod kważi romantiku—il-profeta li jerġa’ lura d-dar, bil-laqgħat, it-tifkiriet u s-sens ta’ familjarità li dan iġib miegħu—tgħaddi għall-istagħġib quddiem l-għarfien li xi ħaġa nbidlet f’dak li kienu ilhom jafuh ħafna, u tispiċċa tiddeġenera ruħha f’bibien magħluqa u tfixkil. Fil-verità, ma kien inbidel xejn f’Ġesù; issa beda joħroġ fid-dieher dak li kien moħbi imma hemm sa mill-bidu. Li kien forsi nbidel kien il-fatt li hawn Ġesù ma reġax lura sempliċiment bħala wieħed minnhom imma bħala dak li qed iwasslilhom l-aħbar it-tajba ta’ Alla.  U, għalkemm kienu jmorru fis-sinagoga, ma kinux lesti jisimgħu dak li verament Alla kien qed jgħidilhom permezz tal-Kelma tiegħu magħmula laħam.

Lilna wkoll, Alla li jiġi daqshekk viċin tagħna jista’ jkun li jfixkilna (jiskandalizzana), għax huwa Alla li jisfidana fil-konkretezza tal-ħajja tagħna; jisfidana dwar il-ħajja tagħna li hu stess għexha u ġarrabha. U, flok ninfetħu u nemmnu li Kristu jista’ u jrid imiss il-ħajja tagħna, nispiċċaw biex ningħalqu. Ningħalqu għall-ilħna tal-‘profeti’ li permezz tagħhom ikellimna sabiex jurina t-triq ’il barra mill-jasar tal-ħsieb u l-modi limitati tagħna. Ningħalqu għall-aħbar it-tajba għax, meta nilqgħuha verament, ma jistax ikun li tħallina l-istess. Ningħalqu għax naħsbu li nafu sew lill-profeti u allura ma naċċettawx li Alla jinqeda bi bnedmin ordinarji imma li jħallu l-ordinarjetà tagħhom issir wisa’ għalih.

Talba

Mulej, kultant naħseb li nafek biżżejjed, u allura nista’ nikkalkula kull pass tiegħek u nista’ nikkontrollak. Imma inti dejjem tiġi mill-ġdid tiltaqa’ miegħi, mhux bil-kelma li nixtieq nisma’, imma bil-Kelma li neħtieġ. Agħmel li qalbi tkun miftuħa biex tisma’, u wkoll attenta biex tara lil hinn mid-dehra ta’ barra u tasal sal-qalba fejn isseħħ il-laqgħa tiegħek mal-profeti li tibgħatli.

The post Baqa’ mistagħġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom appeared first on Behold.

close

Żomm ruħek aġġornat/a 👋
Ingħaqad mal-mailing list tal-Parroċċa

Aħna nieħdu ħsieb id-dettalji tiegħek u nimxu mar-regoli kollha tal-GDPR. Aqra l-privacy policy tagħna.

Ikkummenta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.