Dan hu Ibni l-għażiż

Dan hu Ibni l-għażiż

It-Tieni Ħadd tar-Randan Sena B Kolletta O Alla, li ridtna nisimgħu lil Ibnek l-għażiż, itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek, u agħmel li nsaffu l-għajnejn ta’ ruħna ħalli nithennew bid-dehra tal-glorja tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Is-sagrifiċċju ta’ missierna Abraham.Ġen 22: ...

Erbgħin jum fid-deżert

Erbgħin jum fid-deżert

L-Ewwel Ħadd tar-Randan Sena B Kolletta O Alla li tista’ kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes agħtina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu, u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Alla jeħles lil Noè mid-dulluvju u jagħmel ...

Kun imnaddaf!

Kun imnaddaf!

Is-Sitt Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena B Kolletta O Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-għamara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja; agħmel li, bil-grazzja tiegħek, jistħoqqilna li tgħammar fina. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Joqgħod għalih waħdu u jgħammar ’il bogħod min-nies.Lev 13, 1 ...

Ġesù jfejjaq ħafna morda minn bosta mardiet

Ġesù jfejjaq ħafna morda minn bosta mardiet

Ħames Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena B Kolletta Fi tjubitek, Mulej, ħares dejjem il-familja tiegħek, u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha, għax hi ma għandhiex tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-ħajja tal-bniedem fuq l-art.Ġob 7, 1-4.6-7 Qari m ...

Jien naf min int

Jien naf min int

Raba’ Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta Mulej Alla tagħna, agħtina li nqimu lilek b’ruħna kollha, u li nħobbu lil kulħadd bi mħabba spiritwali. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen L–Ewwel Qari Jiena nqajmilhom profeta u nqiegħed kliemi fuq fommu.Dewt 18:15-20 Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju ...

Indmu u emmnu fl-Evanġelju

Indmu u emmnu fl-Evanġelju

Tielet Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, mexxi l-għemil tagħna skont ir-rieda tiegħek, biex, f’isem Ibnek l-għażiż, inkattru l-għemejjel tajba tagħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari L-indiema tan-nies ta’ Ninwè.Ġona 3:1-5,10 Qari mill-Kti ...

Marru u raw fejn kien jgħammar il-Mulej

Marru u raw fejn kien jgħammar il-Mulej

Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla ta’ setgħa bla tarf, li taħkem fuq kollox, fis-sema u fl-art, isma’ bit-tjieba t-talb tal-poplu tiegħek, u agħtina l-paċi fi żmienna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qari Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma’.1 Sam 3:3b ...

Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan

Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan

L-Epifanija tal-Mulej Kolletta O Alla, inti llum b’kewkba mexxejt il-ġnus u għarraftilhom lil Ibnek il-waħdieni; fil-ħniena tiegħek agħtina li aħna, li diġà għarafniek bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitgħaxxqu bik wiċċ imb wiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L ...

It-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bil-għerf

It-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bil-għerf

Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi Kolletta O Alla, int tajtna eżempju mill-isbaħ fil-Familja Mqaddsa; agħmel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta’ mħabba, ħa niġu nithennew għal dejjem fil-ferħ ta’ darek fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  ...

Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben

Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben

Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena B Kolletta Ammen.  L–Ewwel Qari It-tron tiegħek jibqa’ sħiħ għal dejjem.2 Sam 7:1-5,8b-12,14a,16 Qari mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel Meta s-Sultan David mar joqgħod f’daru, u l-Mulej serrħu mill-għedewwa kollha ta’ madwaru, is-sultan qal lil Natan il-profeta: “Issa, ara jien qiegħed f’dar taċ-ċedru, u l-arka ta’ Alla qiegħda f’nofs ta’ tinda!”. U qal Natan lis ...