Id-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm

Id-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej Waqt it-Tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm EvanġeljuImbierek min ġej f’isem il-Mulej.Mt 21, 1-11 Qari mill-Evanġelju skond San MattewXħin waslu qrib Ġerusalemm u ġew quddiem Betfaġe lejn l-Għolja taż-Żebbuġ, Ġesù bagħat żewġ dixxipli u qalilhom: “Aslu sar-raħal biswitkom; u minnufih issibu ħmara marbuta u felu ħdejha; ħolluhom u ġibuhomli. Jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa, weġbuh: “Il-Mulej jeħtieġhom, u malajr jerġa’ jibgħathom lura””. Dan ġ ...

Ġesù huma l-ħajja ta’ dejjem

Ġesù huma l-ħajja ta’ dejjem

Il-Ħames Ħadd tar-Randan Sena A Kolletta Nitolbuk, Mulej Alla tagħna; agħtina l-għajnuna tiegħek biex, bil-ħeġġa kollha ta’ qlubna, ngħixu b’dik l-istess imħabba li wriena Ibnek meta kien mogħti għall-mewt għalina. Hu, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Inqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja.Eżek 37, 12-14 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel Hekk qal Sidi l-Mulej: “Ara, jiena niftaħ l-oqbra ta ...

Ma’ Ġesù jew kontrih?

Ma’ Ġesù jew kontrih?

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan Sena A Kolletta O Alla, int b’mod tal-għaġeb terġa’ tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-Verb tiegħek: agħmel li l-poplu nisrani jitħejja b’qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari David ikkonsagrat sultan ta’ Iżrael.1 Sam 16:1b,6-7,10-13a Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel F’dak iż-żmie ...

Ġesù jisqina bl-Ilma tal-Ħajja ta’ Dejjem

Ġesù jisqina bl-Ilma tal-Ħajja ta’ Dejjem

It-Tielet Ħadd tar-Randan Sena A Kolletta O Alla, kull ħniena u tjieba ġejja minnek; inti wrejtna illi s-sawm u t-talb u l-għoti ta’ karità lill-foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub; ħares, fit-tjieba tiegħek, lejn din l-istqarrija umli ta’ ħtijietna, biex aħna, li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna, ikollna dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Agħtin ...

Wiċċu sar jiddi bħax-xemx

Wiċċu sar jiddi bħax-xemx

It-Tieni Ħadd tar-Randan Sena A Kolletta O Alla, li ridtna nisimgħu lil Ibnek l-għażiż, itmagħna bl-ikel tal-kelma tiegħek, u agħmel li nsaffu l-għajnejn ta’ ruħna ħalli nithennew bid-dehra tal-glorja tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Is-sejħa ta’ Abram, missier il-poplu ta’ Alla.Ġen 12:1-4a Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi F’dak iż-żmien, il-Mulej qal lil Abram:“Qum u i ...

Il-falliment tal-bniedem

Il-falliment tal-bniedem

L-Ewwel Ħadd tar-Randan Sena A Kolletta O Alla li tista’ kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes agħtina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu, u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.Ammen. L–Ewwel Qari Il-ħolqien ta’ Adam u Eva, u d-dnub tagħhom.Ġen 2:7-9; 3:1-7 Qari mill-Ktieb tal-ĠenesiIl-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-tra ...

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom

Is-Seba’ Ħadd Matul is-Sena A Kolletta Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa, u li, bil-kliem u l-għemil, nagħmlu dak li jogħġob lilek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.Lev 19:1-2,17-18 Qari mill-Ktieb tal-LevitkuIl-Mulej kellem lil Mosè u qallu: “Għid lill-ġemgħa kollha ta’ wlied Iżrael: ‘Għandkom tkunu qaddisin, għax ...

Nisimgħu l-liġi

Nisimgħu l-liġi

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena A Kolletta O Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-għamara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja; agħmel li, bil-grazzja tiegħek, jistħoqqilna li tgħammar fina. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Lil ħadd ma rħielu jidneb.Sir 15:15-20 Qari mill-Ktieb ta’ Bin SirakJekk trid tista’ tħares il-kmandamenti,u b’rieda tajba tista’ tkun fidil.Hu qegħedlek quddiemek i ...

Id-dawl tad-dinja

Id-dawl tad-dinja

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena A Kolletta Fi tjubitek, Mulej, ħares dejjem il-familja tiegħek, u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha, għax hi ma għandhiex tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.Ammen. L–Ewwel Qari Ifeġġ bħaż-żerniq id-dawl tiegħek.Iż 58:7-10 Qari mill-Ktieb tal-Profeta IżaijaDan jgħid il-Mulej:“Mhux dan is-sawm li jiena rrid,li taqsam ħobżok ma’ ...

Henjin l-imnikkta

Henjin l-imnikkta

Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena A Kolletta Mulej Alla tagħna, agħtina li nqimu lilek b’ruħna kollha, u li nħobbu lil kulħadd bi mħabba spiritwali. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.Ammen. L–Ewwel Qari Inħalli f’nofsok poplu umli u mċekken.Sof 2:3; 3:12-13 Qari mill-Ktieb tal-Profeta SofonijaFittxu lill-Mulej ilkoll,intom, l-umli tal-art,li tagħmlu ordnijietu,fittxu l-ġustizzja, fittxu l-umiltà ...