Wieħed bidwi ħareġ jiżra’

Wieħed bidwi ħareġ jiżra’

Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbiegħdu mit-triq it-tajba u b’hekk tgħinhom jerġgħu jsibuha; agħmel li kull min jistqarr li hu nisrani jbiegħed minnu kulma jtebba’ lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal ...

Jien ta’ qalb ħelwa u umli

Jien ta’ qalb ħelwa u umli

Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarrfa billi Ibnek ċekken lilu nnifsu: imla lill-fidili tiegħek b’ferħ qaddis, u agħti hena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qari Ara, is-sultan tie ...

min jilqa’ lilkom ikun jilqa’ lili

min jilqa’ lilkom ikun jilqa’ lili

Tlettax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, int tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl: agħmel li qatt iżjed ma jaħkmuna d-dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawwla bid-dija tal-verità tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen.  L–Ewwel Qari Dan hu raġel qaddis ta’ Alla.2 Slat 4, 8-11.14-16 Qari mit-Tieni Ktieb tas-SlatenĠurnata waħda Eliżew kien ...

intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt

intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt

Tnax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, qawwa ta’ min jittama fik, ieqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn; agħtina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek, ħalli nogħġbuk fir-rieda u l-għemil tagħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen.  L–Ewwel Qari Il-Mulej ħeles lill-imsejken minn i ...

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Ħdax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, qawwa ta’ min jittama fik, ieqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn; agħtina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek, ħalli nogħġbuk fir-rieda u l-għemil tagħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen.  L–Ewwel Qari Tkunu għalija saltna ta’ qassisin u ...

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu Kolletta O Alla, int f’dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-Passjoni tiegħek; agħtina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek hekk li nħossu fina bla heda dak li rebbħitilna l-fidwa tiegħek, Int li int Alla, u tgħix u ssaltan ma’ Alla l-Missier flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Temgħek il-manna li la int u lanqas missirijietek ma kontu tafu biha.Dewt 8:2-3,14b-16a ...

Għax Alla hekk ħabb lid-dinja

Solennità tat-Trinità Qaddisa Sena A Kolletta O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb; agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-Mulej hu Alla li jagħder u jħenn.Eż 34:4b-6,8-9 Qari m ...

Ħudu l-Ispirtu s-Santu

Ħudu l-Ispirtu s-Santu

Għid il-Ħamsin Kolletta O Alla, bil-misteru tal-festa tal-lum inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek, f’kull ġens u poplu: sawwab id-doni tal-Ispirtu s-Santu fuq id-dinja kollha, minn tarf għall-ieħor, u agħmel li issa wkoll iseħħ, fil-qalb ta’ kull min jemmen, dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-Bxara t-tajba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Imtlew ...

Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art

Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art

Is-Seba’ Ħadd tal-GħidSolennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema Kolletta O Alla li tista’ kollox, agħmel li b’ferħ qaddis irroddulek ħajr, għax Kristu Ibnek, bit-tlugħ tiegħu fis-sema, imexxina bla heda ’l quddiem fit-triq tagħna lejk, u jimliena bit-tama li aħna, il-ġisem tiegħu, għad naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħal hu, ir-Ras tagħna, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Kie ...

Hu jagħtikom Difensur

Hu jagħtikom Difensur

Sitt Ħadd tal-Għid Kolletta O Alla li tista’ kollox, agħmel li niċċelebraw b’ħerqa kbira dawn il-ġranet ta’ ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-Mulej li qam mill-imwiet, u agħtina li l-istess għemil tagħna jkun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakkru. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Qiegħdu idejhom fuqhom, u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu.Atti 8, 5-8.14-17 Qari mill-Ktieb t ...