Ishru biex tkunu lesti

Ishru biex tkunu lesti

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int ridt iġġedded kollox f’Ibnek il-għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu; fit-tjieba tiegħek, agħtina li l-ħlejjaq kollha, meħlusa mill-jasar tad-dnub, jaqdu O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li ...

Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek

Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek

Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien KolluSolennità Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int ridt iġġedded kollox f’Ibnek il-għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu; fit-tjieba tiegħek, agħtina li l-ħlejjaq kollha, meħlusa mill-jasar tad-dnub, jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħħruk għal dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Lil David dilkuh sultan fuq Iżrael.2 Sam 5:1-3 Q ...

Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom

Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom

It-Tlieta u Tletin  Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta Nitolbuk, Mulej, Alla tagħna, agħtina li dejjem inġarrbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax l-hena sħiħ u bla tmiem jinsab filli dejjem naqdu lilek, li minnek jiġina kull ġid. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Għalikom titla’ x-xemx tal-ġustizzja.Mal 3:19-20a Qari mill-Ktieb tal-Profeta Malakija Ara, jiġi l-Jum, jaqba ...

Mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin

Mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin

It-Tnejn u Tletin  Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta O Alla ħanin li tista’ kollox, fit-tjieba tiegħek biegħed minna kull għawġ, biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem, u naqduk bla xkiel ta’ xejn. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Is-sultan tad-dinja għad iqajjimna għall-ħajja ta’ dejjem.2 Makk 7:1-2,9-14 Qari mit-Tieni Ktieb tal-Makkabej F’dak iż-żmien, qabdu sebat aħwa u ’ ...

Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf

Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf

Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta O Alla ħanin li tista’ kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u ta’ ġieħ: agħmel li, mingħajr ebda tfixkil, inħaffu biex niksbu l-wegħdiet tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Int tħenn għal kulħadd għax tħobb il-ħlejjaq kollha.Għerf 11:22–12:2 Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak Mulej, quddiemek i ...

ħenn għalija, għax jien midneb!

ħenn għalija, għax jien midneb!

It-Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, kattar fina l-fidi, it-tama u l-imħabba, u agħmel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoqqilna dak li wegħedtna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari It-talba tal-umli tinfed is-sħab.Sir 35:12-14,16-18 Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak Il-Mulej hu mħallef,u ma jħarisx lejn l-uċuħ.Ma joqgħodx ...

Alla jagħmel ħaqq lill-magħżulin tiegħu

Alla jagħmel ħaqq lill-magħżulin tiegħu

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, agħmel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma’​ tiegħek u naqdu s-setgħa tiegħek b’qalb safja. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Kull meta Mosè kien jerfa’ jdejh, Iżrael kien jirbaħ.Eż 17:8-13 Qari mill-Ktieb tal-Eżodu F’dak iż-żmien, il-poplu ta’ Għamalek qam u tqabad ma’ Iżrael f’Rafidi ...

Għaxra mfejqa, wieħed salvat

Għaxra mfejqa, wieħed salvat

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta Nitolbuk, Mulej, li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna, u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medhija b’għemejjel tajba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Nagħman raġa’ lura għand il-bniedem ta’ Alla u stqarr lill-Mulej.2 Slat 5:14-17 Qari mit-Tieni Ktieb tas-Slaten F’dak iż-żmien, Nagħman, il-kmandant ta ...

Kieku kellkom fidi

Kieku kellkom fidi

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ; xerred fuqna l-ħniena tiegħek, billi taħfrilna kulma jbeżżagħna fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li ma għandniex ħila nitolbuk. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-ġ ...

Min hu għani?

Min hu għani?

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta O Alla, inti tagħtina l-aqwa xhieda tas-setgħa tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenn għalina; xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek, biex inħaffu fit-triq tal-wegħdiet tiegħek u tagħtina sehem mill-ġid tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Tintemm l-għajta tal-imhejmin.Għam 6:1a,4-7 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Għam ...