Qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?

Qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?

Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena A Kolletta O Alla, int ġbart id-digrieti kollha tal-liġi mqaddsa fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxxmu; agħmel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek, biex jistħoqqilna naslu fil-ħajja ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qari Il-fehmiet ...

Sa sebgħa u sebgħin darba

Sa sebgħa u sebgħin darba

Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena A Kolletta Ħares lejna, o Alla, li toħloq u tmexxi kollox, u agħtina li naqduk b’qalbna kollha biex inġarrbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen.  L–Ewwel Qari Aħfer il-proxxmu dnubietu, u mbagħad dnubietek jinħafrulek.Sir 27, 30 – 28, 7 ...

Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt ’il ħuk

Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt ’il ħuk

Tielet u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena A Kolletta O Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek; ħares bit-tjieba lejn l-ulied għeżież tiegħek, biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħielsa tassew u jiksbu l-wirt ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qari Jekk m ...

Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu

Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu

Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena A Kolletta O Alla tal-eżerċti, kulma hu l-aħjar ġej kollu minnek: nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek, u agħtina li, bit-taħriġ reliġjuż tagħna, tmexxi ’l quddiem dak li hu tajjeb fina u tħarishulna, bit-tħabrik tagħna bla heda. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  ...

Inti Pietru: jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet

Inti Pietru: jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena A Kolletta O Alla, inti tgħaqqad il-fidili tiegħek flimkien, bil-fehmiet kollha tagħhom, u tiġborhom rieda waħda bejniethom; agħmel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twiegħdu, biex, fost il-ħafna taqlib ta’ din id-dinja, il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew il-hena. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, ...

Mara, il-fidi tiegħek kbira

Mara, il-fidi tiegħek kbira

L-Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena A Kolletta O Alla, int ħejjejt ġid li ma jidhirx għal dawk li jħobbuk: xerred fi qlubna l-ħlewwa ta’ mħabbtek, biex inħobbuk f’kollox u fuq kollox, u hekk niksbu l-ġid li wegħedtna, li hu aqwa milli nistgħu nixtiequ. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qari Lil ...

Ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma

Ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma

Id-Dsatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena A Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier; saħħaħ fina l-Ispirtu tal-ulied adottivi tiegħek, biex jistħoqqilna niksbu l-wirt li int wegħedtna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qari Oqgħod fuq il-muntanja quddiem ...

Ibni l-għażiż

Ibni l-għażiż

Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej Kolletta O Alla, fit-Trasfigurazzjoni glorjuża ta’ Ibnek il-waħdieni int saħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta’ missirijietna, u b’mod tal-għaġeb urejt minn qabel kif aħna konna se nsiru tassew ulied adottivi tiegħek: agħmel li aħna, qaddejja tiegħek, nisimgħu leħen Ibnek il-għażiż biex jistħoqqilna nsiru werrieta miegħu, Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla ...

Imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa

Imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa

Sbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis; kattar fuqna l-ħniena tiegħek, u kun int li taħkem fuqna u tmexxina, ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li nagħrfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa’ għal dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispi ...

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien

Sittax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qa ...