Miexja ma’ Ġesù

Miexja ma’ Ġesù

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ Kolletta O Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek; ħares bit-tjieba lejn l-ulied għeżież tiegħek, biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħielsa tassew u jiksbu l-wirt ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Min jista’ jifhem xi jrid il-Mulej?Għerf 9:13-19 Qari mill-Ktieb tal-GħerfMin jista’ jagħraf ħs ...

Kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar

Kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla tal-eżerċti, kulma hu l-aħjar ġej kollu minnek: nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek, u agħtina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna, tmexxi ‘l quddiem dak li hu tajjeb fina u tħarishulna, bit-tħabrik tagħna bla heda. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Iċċekken u ssib grazzja quddiem il-Mulej.Sir 3:17-20,28-29 Qari ...

Mulej, iftħilna!

Mulej, iftħilna!

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta Ammen. L–Ewwel Qari Iġibu lil ħutkom kollha minn kull ġens.Iż 66:18-21 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Dan jgħid il-Mulej: “Għad niġi niġbor il-ġnus kollha, u l-popli ta’ kull ilsien; dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi. Jiena ngħolli għalihom sinjal, u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta’ Iżrael għand il-ġnus, f’Tarsis, Put, Lud, u Mesek, Ros, Tubal u Ġawan, u lejn ix-xtut imbiegħda li qatt ma semgħu bija, u qatt ma raw ...

Ġejt inġib l-firda

Ġejt inġib l-firda

Il-Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, int ħejjejt ġid li ma jidhirx għal dawk li jħobbuk: xerred fi qlubna l-ħlewwa ta’ mħabbtek, biex inħobbuk f’kollox u fuq kollox, u hekk niksbu l-ġid li wegħedtna, li hu aqwa milli nistgħu nixtiequ. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Wilditni bniedem ġellied, li għandu xi jgħid mal-pajjiż kollu. (Ġer 15:10)Ġer 38:4-6,8-10 ...

Kunu lesti intom ukoll

Kunu lesti intom ukoll

Id-Dsatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier; saħħaħ fina l-Ispirtu tal-ulied adottivi tiegħek, biex jistħoqqilna niksbu l-wirt li int wegħedtna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Kif int ikkastigajt l-għedewwa tagħna, hekk sebbaħt lilna meta sejjaħtilna għalik.Għerf 18:6-9 Qari mill-Ktieb ta ...

Il-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta’ min ikunu?

Il-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta’ min ikunu?

It-Tmintax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul Kolletta Ieqaf, Mulej, mal-qaddejja tiegħek, u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok; ġedded u ħares kulma jogħġob lilek f’dawk li, b’ġieħ tagħhom, jagħrfuk bħala ħallieq u mexxej. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari X’se jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa?Qoħ 1:2; 2:21-2 Qari mill-Ktieb ta’ Qoħelet O frugħa tal-frug ...

Itolbu u jingħatalkom

Itolbu u jingħatalkom

Is-Sbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis; kattar fuqna l-ħniena tiegħek, u kun int li taħkem fuqna u tmexxina, ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li nagħrfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa’ għal dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. ​Ammen. L–Ewwel Qari La tagħdabx, Sidi, jekk nitk ...

Hi għażlet l-aħjar sehem

Hi għażlet l-aħjar sehem

Is-Sittax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek.Ġen 18:1-10a Qari mill-Ktieb tal-Ġene ...

Il-proxxmu tiegħi min hu?

Il-proxxmu tiegħi min hu?

Il-Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbiegħdu mit-triq it-tajba u b’hekk tgħinhom jerġgħu jsibuha; agħmel li kull min jistqarr li hu nisrani jbiegħed minnu kulma jtebba’ lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-Kelma hi qribek sewwa biex tagħmilha.Dewt 30 ...

Is-sliem lil din id-dar

Is-sliem lil din id-dar

L-Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarrfa billi Ibnek ċekken lilu nnifsu: imla lill-fidili tiegħek b’ferħ qaddis, u agħti hena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Se nifrex fuqha s-sliem bħal xmara.Iż 66:10-14ċ Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Ifirħu lil Ġerusalemm ...