Imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa

Imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa

Sbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis; kattar fuqna l-ħniena tiegħek, u kun int li taħkem fuqna u tmexxina, ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li nagħrfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa’ għal dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispi ...

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien

Sittax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta Ħenn għalina, Mulej, qaddejja tiegħek, u kollok tjieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek, biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nishru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qa ...

Wieħed bidwi ħareġ jiżra’

Wieħed bidwi ħareġ jiżra’

Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbiegħdu mit-triq it-tajba u b’hekk tgħinhom jerġgħu jsibuha; agħmel li kull min jistqarr li hu nisrani jbiegħed minnu kulma jtebba’ lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal ...

Jien ta’ qalb ħelwa u umli

Jien ta’ qalb ħelwa u umli

Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarrfa billi Ibnek ċekken lilu nnifsu: imla lill-fidili tiegħek b’ferħ qaddis, u agħti hena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  L–Ewwel Qari Ara, is-sultan tie ...

min jilqa’ lilkom ikun jilqa’ lili

min jilqa’ lilkom ikun jilqa’ lili

Tlettax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, int tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl: agħmel li qatt iżjed ma jaħkmuna d-dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawwla bid-dija tal-verità tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen.  L–Ewwel Qari Dan hu raġel qaddis ta’ Alla.2 Slat 4, 8-11.14-16 Qari mit-Tieni Ktieb tas-SlatenĠurnata waħda Eliżew kien ...

intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt

intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt

Tnax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, qawwa ta’ min jittama fik, ieqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn; agħtina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek, ħalli nogħġbuk fir-rieda u l-għemil tagħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen.  L–Ewwel Qari Il-Mulej ħeles lill-imsejken minn i ...

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Ħdax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Kolletta O Alla, qawwa ta’ min jittama fik, ieqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn; agħtina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek, ħalli nogħġbuk fir-rieda u l-għemil tagħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen.  L–Ewwel Qari Tkunu għalija saltna ta’ qassisin u ...

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb

Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu Kolletta O Alla, int f’dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-Passjoni tiegħek; agħtina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek hekk li nħossu fina bla heda dak li rebbħitilna l-fidwa tiegħek, Int li int Alla, u tgħix u ssaltan ma’ Alla l-Missier flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Temgħek il-manna li la int u lanqas missirijietek ma kontu tafu biha.Dewt 8:2-3,14b-16a ...

Għax Alla hekk ħabb lid-dinja

Solennità tat-Trinità Qaddisa Sena A Kolletta O Alla Missier, inti bgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu tal-Qdusija, u wrejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb; agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa, u naduraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-Mulej hu Alla li jagħder u jħenn.Eż 34:4b-6,8-9 Qari m ...

Ħudu l-Ispirtu s-Santu

Ħudu l-Ispirtu s-Santu

Għid il-Ħamsin Kolletta O Alla, bil-misteru tal-festa tal-lum inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek, f’kull ġens u poplu: sawwab id-doni tal-Ispirtu s-Santu fuq id-dinja kollha, minn tarf għall-ieħor, u agħmel li issa wkoll iseħħ, fil-qalb ta’ kull min jemmen, dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-Bxara t-tajba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.Ammen. L–Ewwel Qari Imtlew ...