“Qalgħu lill-Mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh!”

“Qalgħu lill-Mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh!”

L-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet Kolletta O Alla, illum, b’Ibnek il-waħdieni, il-mewt ġiet megħluba, u int ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta’ dejjem: agħtina li, aħna u niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet, niġġeddu bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Aħna kilna u xrobna miegħu wara li qam mill-imw ...

Miexi quddiem l-oħrajn

Miexi quddiem l-oħrajn

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej Kolletta O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta’ umiltà meta ridt li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib; fil-ħniena tiegħek, agħtina li s-sabar tiegħu jkun ta’ tagħlima għall-ħajja. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Ma ħbejtx wiċċi mit-tagħjir.Is 50, 4-7 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isai ...

“Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla”

“Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla”

It-5 Ħadd tar-Randan Sena Ċ Kolletta Nitolbuk, Mulej Alla tagħna; agħtina l-għajnuna tiegħek biex, bil-ħeġġa kollha ta’ qlubna, ngħixu b’dik l-istess imħabba li wriena Ibnek meta kien mogħti għall-mewt għalina. Hu, li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Sejjer nagħmel ħaġa ġdida biex nisqi l-poplu tiegħi.Iż 43:16-21 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija Dan jgħid il-Mulej,li fetaħ triq fil-baħar,mogħdija ...

Il-Missier li jersaq

Il-Missier li jersaq

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan – Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. Kolletta O Alla, int b’mod tal-għaġeb terġa’ tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-Verb tiegħek; agħmel li l-poplu nisrani jitħejja b’qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-poplu ta’ Alla jidħol fl-art imwiegħda u jiċċelebra l ...

Ħalliha, sinjur, għal din is-sena

Ħalliha, sinjur, għal din is-sena

It-Tielet Ħadd tar-Randan – Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. Kolletta O Alla, kull ħniena u tjieba ġejja minnek; inti wrejtna illi s-sawm u t-talb u l-għoti ta’ karità lill-foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub; ħares, fit-tjieba tiegħek, lejn din l-istqarrija umli ta’ ħtijietna, biex aħna, li l-kuxjenza tagħna ttaqqalna, ikollna dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla ...

Id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet

Id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet

It-Tieni Ħadd tar-Randan Tista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. Kolletta L–Ewwel Qari Alla jagħmel patt mal-qaddej ġust Abram.Ġen 15:5-12,17-18 Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi F’dak iż-żmien, il-Mulej ħareġ lil Abram ’il barra u qallu: “Ħares sewwa lejn is-smewwiet u għodd il-kwiekeb, jekk għandek ħila tgħoddhom”. U żied jgħidlu: “Hekk għad ikun nislek”. U Abram emmen fil-Mulej, u dan għaddhulu b’ġustizzja. U qallu: “Jiena l-Mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin, ...

L-Ispirtu ħadu fid-deżert

L-Ispirtu ħadu fid-deżert

L-Ewwel Ħadd tar-Randan Tista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. Kolletta O Alla li tista kollox, bit-taħriġ ta’ kull sena matul ir-Randan imqaddes agħtina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta’ Kristu, u li b’ħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Stqarrija tal-fidi tal-poplu ta’ Alla.Dewt 26:4-10 Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju ...

It-travu li għandek f’għajnek int

It-travu li għandek f’għajnek int

It-Tmien Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Ċ Tista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. KollettaAgħtina, Mulej, li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna, u li Knisja tqimek ferħana fis-sliem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Tfaħħarx bniedem qabel jitkellem.Sir 27:5-8 Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak Meta jheżżu għarbiel jibqa’ fih l-iskart,hekk ukoll m ...

Imma lilkom, li qegħdin tisimgħuni, ngħidilkom

Imma lilkom, li qegħdin tisimgħuni, ngħidilkom

Is-Seba’ Ħadd Matul is-Sena ĊTista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. Kolletta Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa, u li, bil-kliem u l-għemil, nagħmlu dak li jogħġob lilek. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Il-Mulej telqek f’idejja llum, imma jien ma ridtx immidd idejja fuq il-midluk tal-Mulej.1 Sam 26:2,7-9,12-13,22-23 Qari mill-Ewwel Ktieb ...

Henjin intom

Henjin intom

Is-Sitt Ħadd Matul is-Sena ĊTista’ ssegwi l-qari kollu bil–Lingwa tas-Sinjali Maltija. Kolletta O Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-għamara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja; agħmel li, bil-grazzja tiegħek, jistħoqqilna li tgħammar fina. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. L–Ewwel Qari Misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, imbierek il-bniedem li jittama fil-Mulej.Ġer 17:5-8 Qari mill-Ktieb tal-Pr ...